Integritetspolicy & Cookies

Integritetspolicy

Trygghet är viktigt för oss på Microcement.se och här beskriver hur vi både lagligt och säkert behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Adressen finner du längst ner på sidan. Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Microcement.se behandlar dina personuppgifter så här

Dessa riktlinjer beskriver Microcement.se’s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder  tjänster från Microcement.se eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Microcement.se är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur kan vi inom Microcement.se få dina personuppgifter?

Microcement.se samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du lämnar skickar in en kostnadsfri offertförfrågan eller börjar prenumerera på ett nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Microcement.se behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Microcement.se uppgifter om dig?

Microcement.se behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

När har Microcement.se rätt att behandla dina personuppgifter?

För att Microcement.se ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.
I vissa fall kan Microcement.se behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Microcement.se samt våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Microcement.se. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

Hur skyddas dina uppgifter?

Microcement.se värnar om din integritet. Microcement.se arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Microcement.se sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar sitt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Microcement.se kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev till oss på adressen längst ner på sidan. Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på en id-handling. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Microcement.se
Att: Data Protection Manager
info@microcement.se

Samtliga frågor rörande GDPR mailas till:
info@microcement.se

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som vissa webbsidor begär att få spara ner på din dator. Cookies används på många sajter för att du exempelvis ska kunna byta språk eller ändra textstorlek. Cookies kan lagras under en längre tid på din dator i syfte att få fram statistik eller för att skapa en bild av dig som användare av en viss sajt. Den andra typen av cookies kallas session cookies. Dessa lagras enbart för enskilda sessioner och försvinner så fort du stänger din webbläsare.

Är cookies farliga?

Cookies är inte farliga! De är bara vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och samtliga webbläsare tillåter bara att en viss mängd cookies upptar datorns minne.

Går det att stänga av cookies?

Du kan ändra inställningarna för din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller varnar dig så fort du besöker en webbsida som använder cookies.

Cookies på Microcement.se

På Microcement.se används session cookies för att lagra information om den senaste sökningen som gjorts i databasen. Likaså används cookies för annonseringssyften samt för besöksstatistik.