Användarvillkor

Senast uppdaterat: 19 april 2024

1. Affärs- och tjänsteförmedlaren Microcement.se

Microcement.se's digitala tjänst (“Tjänsten”) finns på webbplatsen https://microcement.se, som ägs och drivs av Plovo AB ("Microcement.se") med organisationsnummer 559297-5386, och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner, företag och organisationer (”Beställar/en/na”) att hitta tjänsteföretag i form av leverantörer av microcement-tjänster (“Tjänsteföretag/en/et”). Beställarna och Tjänsteföretagen benämns kollektivt nedan som “Användarna”, “Användaren” eller “Användare” i Microcement.se.

2. Grundkrav

Samtliga Användare i Webbtjänsten kan välja att ansluta sitt företag till tjänsten. Företag som ansluter sig till Tjänsten skall uppnå följande krav:

Företaget ska vara godkänd för F-skatt.

Företagets registrering ska kunna verifieras antingen med ett registreringsbevis från Bolagsverket eller via BankID identifiering utfört av någon av Företagets firmatecknare.

Företaget ska vara momsregistrerat.

Företagets ska inte ha några större eller betydande skulder hos Kronofogden eller vara försatt i konkurs.

Tjänsteföretagen förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för Beställarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt.

Microcement.se kan komma att löpande kontrollera att Användarna uppfyller Microcement.ses grundläggande krav. I händelse av att en Användare inte uppfyller samtliga ovanstående grundkrav har Microcemnet.se rätt att omedelbart avbryta Användarnas rätt att svara på förfrågningar från andra Användare i Microcement.se.

Som behörig att företräda ett Tjänsteföretag ger du ditt samtycke till att dina och Tjänsteföretagets företagsuppgifter som registrerats på Microcemnet.se även publiceras på Microcement.se och andra webbplatser i nätverket. Kunden godkänner även att uppgifter om användaromdömen samt kreditvärdighet publiceras på Microcement.se och andra webbplatser i nätverket. Tjänsteföretaget är vidare införstådd med att Användare, Microcement.se och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Tjänsteföretaget via brev, telefon, e-post och SMS.

3. Betalningsvillkor

Tjänsteföretag kan köpa förfrågningar (“Förfrågan” eller “Förfrågning/ar/arna”) i Tjänsten i syfte att få tillgång till Beställarens kontaktuppgifter.

Betalning ska ske via kortbetalning direkt vid köp i Tjänsten. Samtliga betalningar och transaktioner hanteras via betalningstjänsten Stripe och pengarna tillfaller Microcement.se.

3.1 Villkor för återbetalning och reklamation

Som Tjänsteföretag kan du reklamera en förfrågan om du anser att den inte är korrekt.

Vi godkänner en reklamation enbart om de bevisligen uppfyller en eller flera av följande punkter:

Informationen i Förfrågan är vilseledande och stämmer inte överens med Beställarens behov

Beställaren har redan påbörjat eller fått arbetet utfört innan ett första Tjänsteföretag har hunnit besvarat förfrågan

om Beställaren lagt in flera förfrågningar för exakt samma sorts arbete. Tjänsten granskar alla Förfrågningar manuellt och avser att neka förfrågningar som anses vara identiska.

Om/När Beställaren har hittat eller valt ett Tjänsteföretag som är anslutet till Tjänsten, eller hittat eller valt ett tjänsteföretag utanför Tjänsten, förväntas de markera detta i Tjänsten.

Vänligen kontakta kundtjänst via telefon eller mail och ange ID för förfrågan, ditt användar-ID samt orsak till reklamation. Microcement.se avser att lämna besked gällande reklamation inom fem (5) arbetsdagar. Om reklamationen godkänns kommer detta att justeras genom att Tjänsteföretagets nästkommande köp av kontaktuppgifter blir rabatterat till 0 kr. Observera att ingen återbetalning görs.

3.2 Underlag för redovisning

I samband med köp av Förfrågningar erhåller Användaren ett kvitto vilket skickas via email.

4. Publicering av Förfrågningar

Användare som publicerar Förfrågningar på Microcement.se har en skyldighet att följa svensk lag.

Microcemnet.se granskar en majoritet av de Förfrågningar som publiceras på plattformen. Microcement.se har dock ingen ansvarig utgivare utsedd vilket innebär att varje Användare som väljer att publicera en Förfrågan på Microcement.se själv svarar straffrättsligt för innehållet i Förfrågan. Innehållet i Förfrågan får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Microcement.se, vilket bland annat innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Microcement.se

4.1 Användarnas uppgifter i Förfrågningar

Microcement.se säkerställer att minst en av Användarnas kontaktuppgifter (e-post eller telefon) är validerad. Microcement.se förmedlar Beställarens kontaktuppgifter till de Tjänsteföretag som väljer att svara på en Förfrågan. Tjänsteföretagen har ej rätt att sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Beställarens kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Microcement.se. Däremot får Tjänsteföretagen, efter att Beställaren i fråga anlitat Tjänsteföretaget, vidareförmedla Beställarens kontaktuppgifter till av Tjänsteföretagets anlitad underleverantör/er.

5. Uppsägning av Användarens konto

En Användare har möjlighet att begära att avsluta sitt konto i Tjänsten genom att kontakta kundsupport på [email protected]. När en Användare önskar avsluta sitt konto i tjänstena men fortfarande är delaktig i Förfrågningar kan uppsägningen av Användarens konto komma att fördröjas. Denna fördröjning innebär vanligtvis att Användarens konto försätts i vilande läge i trettio (30) kalenderdagar.

I händelse av att en Användare på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med dessa Användarvillkor, såsom att missbruka någon annan Användares kontaktuppgifter har Microcement.se rätt att omedelbart stänga av Användarens åtkomst till Tjänsten.

I de fall anslutna Användare företar handlingar ägnade att skada eller försämra Microcement.ses tjänst, vidareförmedla uppgifter i strid med punkt 4, förstöra Tjänstens anseende eller på annat sätt agera illojalt mot Microcement.se, har Microcement.se rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Användaren ett skadestånd motsvarande det belopp som skadan uppgår till.

Microcement.se äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Allmänna villkor. Microcement.se äger rätt att neka publicering av Förfrågningar eller ta bort publicerat innehåll kopplat till Förfrågningar om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Microcement.se bedriver.

I händelse av mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler kan en varning skickas till berörd Användare. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Användaren stängas av från Tjänsten med omedelbar verkan. Om den information som en Användare publicerar på microcement.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Microcement.se är Användaren skyldig att hålla Microcement.se skadeslös eller ersätta Microcement.se för den skada som uppkommit.

6. Personuppgifter

  • 6.1 Användarna är skyldiga att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Microcement.se behandlar personuppgifterna för Användare som nyttjar microcement.se och Tjänsten är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare.

  • 6.2Microcement.se överför Beställarens och Affärsförmedlarens personuppgifter till Tjänsteföretaget gäller följande:

    Tjänsteföretaget är att betrakta som Personuppgiftsansvarig för Beställarens personuppgifter. Det innebär i korthet att Tjänsteföretaget, vid behandling av Beställarens och Affärsförmedlarens personuppgifter, har ett ansvar för att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

  • 6.3 I syfte att kunna fullgöra Microcement.ses avtalsenliga förpliktelser mot en Användare, behandlas de personuppgifter som företrädare för Användaren lämnat till Microcement.se vid registrering av användarkonto, som exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och adress. För dessa uppgifter är Microcement.se att betrakta som personuppgiftsansvarig. Mer information och villkor gällande hur Microcement.se behandlar personuppgifter finns i Integritetspolicyn. Vissa av Tjänsteföretagens uppgifter kan komma att publiceras på Tjänsteföretagens offentliga företagsprofil på microcement.se och andra webbplatser i nätverket. Genom att fortsätta använda Tjänsten godkänner Tjänsteföretag och dess användare att några av deras uppgifter (telefonnummer och namn på kontaktperson) publiceras på deras offentliga företagsprofil på microcement.se. Tjänsteföretag kan när som helst begära att ta bort sin offentliga företagsprofil genom att kontakta [email protected]

7. Force Majeure

Användarna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse.

Såsom befriande omständighet ska enligt dessa Användarvillkor anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om en Användare önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska denne Användare utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra Användaren härom för att få åberopa omständigheten.

8. Ansvarsbegränsning

I händelse av att webbplatsen microcement.se av någon anledning inte är i bruk eller ej går att använda fullt ut beroende på omständighet såsom exempelvis att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Microcement.se helt eller delvis inte råder över har Användaren i vissa fall rätt att kräva prisavdrag eller annan typ av kompensation på köp som genomförts under denna tid.

Microcemnet.se är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås Användare emellan. Microcement.se är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand Användare emellan. Detta innebär att Microcement.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare emellan, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

9. Immateriella rättigheter

Microcement.se äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Användare på microcement.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Användaren eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på microcement.se ägs av Microcement.se och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen och mjukvara som används på Microcement.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

10. Överlåtelse

En Användare får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan Microcement.se's skriftliga godkännande.

11. Cookies

Microcement.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Microcement.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda microcement.se på bästa möjliga sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på microcement.se fullt ut.

12. Händelse av tvist samt lagval

Tvist mellan Användare med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

Dataskyddsansvarig
Plovo AB
Org nr: 559297-5386
Address: Kosterögatan 15, 211 24 Malmö, Sverige
Email: [email protected]